logo

תקנון מבצעים הטבות והגרלות “V-Care” (להלן: “המבצע”):

 1. כללי

1.1. עורכת המבצע היא אקסבלייד, ח.פ 514842707 (להלן: “עורך המבצע”).

1.2. מטרת המבצע היא חשיפה של אתרי וי-קר, ללקוחות קיימים ופוטנציאלים, והגדלת מאגר הנרשמים למאגר הלקוחות.

1.3. פרטים נוספים לגבי המבצע (לרבות קבלת עותקים מתקנון זה חינם) ניתן לקבל אצל עורך המבצע בכתובתו ת.ד 7272 תל-אביב.

1.4. כל משתתף (כהגדרתו בסעיף 3.1 להלן) אשר יבצע את אחת הפעולות המפורטות בסעיף 3.2, להכנס להגרלה עם אפשרות לזכות ב-1000 ש”ח (להלן: “הפרס”).

1.4.1 הפרס מוגבל לסכום של כ- 1,000 ש”ח

1.4.2 בחירת המוצרים בהזמנת הפרס תהיה מתוך המגוון שבאתר.

1.4.3 מימוש הפרס יתבצע במהלך שנת 2018 בלבד.

1.5. המבצע נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977.

 

 1. הגדרות ומהות המבצע

2.1. “תקופת המבצע” – התקופה שראשיתה ביום 17 לאפריל 2018 ואחריתה ביום 16 מאי 2018.

עורך המבצע יהא רשאי לקצר או להאריך את תקופת המבצע על-פי שיקול דעתו המוחלט, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בפרסום כלשהו, בין מראש ובין בדיעבד.

2.2. “הזוכה בפרס” – משתתף (כהגדרתו להלן), אחד ויחיד בתום תקופת המבצע, אשר שמו עלה בהגרלה, ויהיה רשאי לקבל את הפרס, כהגדרתו להלן, בכפוף להוראות תקנון זה.

2.3. “המפקח” – עו”ד טל גיבור או מי שימונה תחתיו על ידי עורך המבצע ו/או ממלא מקום שימונה על ידו.

2.4. “אתרי וי-קר” – האתרים המפורטים בנספח “א” לתקנון.

2.5. “כרטיס” – זכות להשתתף בהגרלה. כל משתתף רשאי להחזיק מספר “כרטיסים”, כאשר כל “כרטיס” מגדיל את סיכויי זכייתו.

 

 1. תנאי השתתפות במבצע

3.1. כל יחיד בוגר (מעל גיל 18), שיעמוד בכלל התנאים והדרישות המפורטים בתקנון זה, יהא רשאי להשתתף במבצע (לעיל ולהלן: “משתתף”).

3.1.1  לצורך מימוש קופון הטבה כל לקוח יחשב כמשק בית. זיהוי לקוח יעשה לפי שם מלא, כתובת מגורים, אימייל, כתובת אימייל, טלפון ואמצעי תשלום. המערכת שומרת לה את הזכות לזהות ולא לאשר מימוש כפול ללקוח אשר יש חשד שאחד או יותר מהפרטים שייך לאותו משק בית.

3.1.2 .החברה שומרת לה את הזכות לבטל רכישות הטבה ללא זכות ערעור

3.2. ישנן מספר דרכים להשתתף במבצע:

3.2.1 משתתף אשר ביצע רכישה באתר, לאחר ביצוע הרכישה יקבל המשתתף אישור עבור העסקה במסך סיום ההזמנה, הכולל מספר הזמנה וכן, ישלח אימייל ובו מספר ההזמנה המשמש כרטיס להגרלה (להלן: “כרטיס”). כל הזמנה באתר מזכה את הרוכש ב”כרטיס” אחד אשר מקנה לו סיכוי לזכות בפרס בהגרלה שתיערך כמפורט בתקנון זה.

3.2.2 משתתף אשר קיבל מסרון עם לינק להשתתפות בהגרלה. על המשתתף יהיה להיכנס לאתר ייעודי שכתובתו https://vcare.co.il/vcare-gift או https://vcare.co.il/v-care-gift  (להלן: “האתר הייעודי”) ולמלא פרטים באתר הייעודי כפי שידרשו ממנו. לאחר כניסה והזנת הפרטים באתר הייעודי יהא הלקוח זכאי לקבל “קוד הטבה” אחד אשר מקנה לו הנחה של 50 ש”ח לכל קנייה מעל 51 ש”ח באתר. קוד הטבה זה תקף ללקוחות שלא רכשו בעבר באחד מאתרי V-Care. הטבה זו תקפה למימוש יחיד לאדם.

3.2.3 משתתף אשר חבר מועדון istudent וקיבל פרסום עם לינק להשתתפות בהטבה.יכנס לאתר ייעודי שכתובתו  https://vcare.co.il/v-care-gift/ (להלן: “האתר הייעודי”) ולמלא פרטים באתר הייעודי כפי שידרשו ממנו. לאחר הזנת כלל הפרטים באתר הייעודי יהא זכאי לקבל “קוד הטבה” אחד אשר מקנה לו הנחה ברכישה באתר.

3.2.4 משתתף שקיבל לינק שיתוף דרך אפליקציית whatsapp לאתר הייעודי, נכנס ללינק והשאיר את כל הפרטים הנדרשים באתר הייעודי ייעודי שכתובתו  https://vcare.co.il/v-care-gift/ (להלן: “האתר הייעודי”) ולמלא פרטים באתר הייעודי כפי שידרשו ממנו. לאחר הזנת כלל הפרטים באתר הייעודי יהא זכאי לקבל “קוד הטבה” אחד אשר מקנה לו הנחה ברכישה באתר.

3.2. כל משתתף יהא זכאי להגדיל את סיכוייו ולקבל “כרטיס” נוסף (יחיד) אשר יאפשר לו לזכות בפרס וזאת על ידי ביצוע רכישות נוספות באתר או שליחת צילום מסך של הפצת המבצע בקבוצות וואטסאפ.

מובהר, כי: (א) הגם שמסירת הנתונים היא תנאי להשתתפות במבצע, לא מוטלת על המשתתף כל חובה שבדין למסור נתונים אלה לעורך המבצע; וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי עורך המבצע עשוי לעשות שימוש בנתונים אותם ימסור הוא לצרכיה העסקיים, וכן להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות אחיות) ולשותפים עסקיים, הכל בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) עורך המבצע יהא רשאי להעביר את הנתונים אל מחוץ לגבולות המדינה. (ד) מובהר בזאת כי השיתוף נעשה על דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

3.4. בעצם מסירת הנתונים מאשר המשתתף כי קרא בעיון את הוראות תקנון זה והוא מקבלן על עצמו.

3.5. בעצם מסירת הנתונים מאשר המשתתף לעורך המבצע ולכל מי מטעמו (לרבות תאגידים קשורים לו) לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, לרבות על דרך של הצעת שוברים לרכישת מוצרים או שירותים ו/או על דרך משלוח עלוני מידע תקופתיים (להלן: “הפניות”), הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין. מובהר בזה, כי למשתתף שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת פניות כאמור, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא”ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו, בדואר רשום לעורכת המבצע או באמצעות השבת המילה “הסר” למסרונים או בכל דרך אחרת שנקבעה על-פי החוק).

3.6. מובהר, כי כל טעות, אי בהירות או אי-דיוק בנתונים שיימסרו בידי המשתתף עלולים להביא לשלילת הפרס ממשתתף, אף אם שמו של אותו משתתף הוגרל כזוכה במהלך תקופת המבצע, הכל לפי שיקול דעתו של עורך המבצע ומבלי שתעמוד למשתתף כל טענה בעניין.

 

4  זכייה בהגרלה

4.1 עורכת המבצע תגריל תוך 30 ימים לכל המאוחר מתום תקופת המבצע, זוכה אחד מבין המשתתפים במבצע והזוכה יזכה בפרס. הגרלה של הפרס כאמור תתבצע במשרדי עורך המבצע על ידי נציג ו/או נציגים מטעם עורכת המבצע בנוכחות מפקח המבצע ו/או מי שימנה מטעמו לצורך פיקוח על ביצוע ההגרלה.

4.2 תוך 45 ימים מתום תקופת המבצע לכל המאוחר, תשלח לזוכה בפרס הודעת דואר אלקטרוני (לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הזוכה בפרטי ההזמנה) מטעם עורכת המבצע, בדבר זכייתו וזכותו לקבל את הפרס (להלן: “הודעת הזכייה”).

4.3 הודעת הזכייה תכלול פרטי התקשרות עם עורך המבצע ו/או מי מטעמו לצורך תיאום מימוש הפרס באחד מאתר וי-קר.

4.4 תוצאות המבצע יפורסמו, ככל הנדרש, בהתאם להוראות הדין.

4.5 ככל שעורכת המבצע לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה באמצעות הפרטים אשר הושארו על-ידי הזוכה באתר הייעודי לצורך קבלת הפרס וזאת עד לחלוף 7 ימים מיום שליחת הודעת הזכייה, תהא עורכת המבצע רשאית להעניק את הפרס של אותו זוכה למשתתף אחר ו/או לבטלו ו/או לערוך מבצע חדש ו/או מבצע המשך ביחס לאותו פרס שלא נדרש. מובהר, למען הסר ספק, כי זוכה שלא זכה ליטול את הפרס במועד ו/או זוכה אשר לא השיב להודעת הזכייה ו/או זוכה אשר לא מימש את מלוא הפרס, לא יהא זכאי לכל פיצוי או תמורה תחתיו.

4.6 מובהר ומוסכם, כי ממועד מסירת הודעת הזכייה לידי הזוכה, עורך המבצע יהא פטור מכל אחריות בקשר עם קבלת ההודעה על הזכייה ו/או מימושה.

4.7 כל מרכיב בקשר עם הפרס ניתן כמות שהוא, הוא אינו ניתן לזיכוי, החלפה, פדיון, המרה בכסף או החזרה, ולא ישולם דבר בגין אי ניצולו מכל סיבה שהיא. כמו כן, יובהר כי הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה או לפיצול וניתן למימוש במועד שנקבע על-ידי עורך המבצע בלבד.

 

5 שונות

5.1 האמור בתקנון זה ממצה באופן מלא ומוחלט את כל תנאי המבצע, ואין בכל מסמך אחר – לרבות פרסומים שונים אודות המבצע – כדי לגרוע מתוקפו או לשנותו או להאפיל עליו. בכל מקרה של סתירה בין כל פרסום שהוא לבין האמור בתקנון זה, יגבר האמור בתקנון זה.

5.2 ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי וספקי חברת אקסבלייד בע”מ.

5.3 כל חבות מס בגין קבלת ההודעה על הזכייה ו/או הפרס ו/או מימוש הפרס, ככל שתחול, מוטלת על הזוכה בלבד ומצויה באחריותו המלאה.

5.4 עורך המבצע ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי לכל פגיעה ו/או נזק שייגרמו למשתתפים (ובכלל זה לזוכה) ו/או למי מטעמם בקשר עם המבצע, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם הם צפויים ובין אם הם אינם צפויים, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי עורך המבצע בקשר עם המבצע, ועורך המבצע ממילא לא יישא בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף כאילו לא רווה נחת מהמבצע ו/או מהפרס.

5.5 עורך המבצע ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלפי משתתפי המבצע בקשר עם הפרס, מימושו, איכותו, תקינותו, אספקתו ו/או כל תכונה אחרת שלו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם הם צפויים ובין אם אינם צפויים, ולא יהא חייב למשתתף כל פיצוי היה וההטבה אינה לשביעות רצון הזוכה מכל סיבה שהיא.

5.6 ההשתתפות במבצע מהווה, לכל דבר ועניין, ויתור סופי ובלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד עורך המבצע ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה, בקשר לתקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או חוסר שביעות רצון ו/או עוגמת נפש ו/או עיכוב באספקה ו/או מחסור במלאי בקשר עם הפרס ומימושו.

5.7 המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורך המבצע בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.

5.8 עורך המבצע רשאי למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות במבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכלל זה, למנוע ו/או להגביל זכייתו של משתתף אשר יעשה שימוש לא תקין ו/או לא מהימן בקשר עם מערת ההזמנות והאתר הייעודי (ובכלל זה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה, ו/או באורח הנחזה לניסיון הערמה על ככלי המבצע ו/או מערכותיו ועוד), ולא תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגד עורך המבצע בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור.

5.9 עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות לפעול על פי הוראות תקנון זה ו/או לשנות את תנאי המבצע מפעם לפעם (לרבות את הוראות תקנון זה), הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן או בפרסום הודעה כלשהי, בין מראש ובין בדיעבד.

5.10 תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

5.11 הדין החל על תקנון זה – ועל המבצע – הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם המבצע מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

תקנון האתר:

 1. כללי: 

1.1.  ברוכים הבאים לאתר “V-Care” מקבוצת “וי-קר” של חברת אקס-בלייד. אנו מקווים שתהנו מהגלישה והשימוש באתר זה. אנא קיראו היטב תקנון זה, בהיותו הבסיס להתקשרות עם “וי-קר”, לכל רכישה שתבוצע ולכל דיון משפטי.

1.2  אתר וי-קר (להלן “האתר”) מנוהל ומופעל על ידי חברת אקס – בלייד בע”מ (להלן “החברה”).

1.3  אתר וי-קר הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. באתר זירת מכירות המציעה ללקוחות מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים.

1.3. השימוש באתר והקניה באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.4. באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. אותם שרותים ומוצרים הנמכרים דרך אתר זה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר.

1.5. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, על פי תקנון וכללי השתתפות אלו, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות החברה על פי תקנון זה.

1.6.  בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהפך.

1.7.  לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של החברת באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת “צור קשר” או טלפונית בטלפון 03-6040105.

1.8   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות התקנון מידי פעם בפעם. לקבלת הגירסה העדכנית אנא הקפד להתעדכן באתר החברה. הגירסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת ולכל רכישה. תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 15 בדצמבר 2016.

 1.  מי זכאי לבצע פעולות רכישה באתר:

2.1.  כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.

2.2.  תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את החברה.

2.3.  תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין.

2.4.  פעולת רכישה של מוצרים באתר נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

2.5.  על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

2.6.  תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.7.  החברה רשאית למנוע ממשתמש מלבצע רכישות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.7.1.  המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

2.7.2.  המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

2.7.3.  המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג’ כל שהוא.

2.7.4.  המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

2.7.5.  המשתתף מתגורר באיזור אליו לא מבצעים משלוחים.

2.8.   החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – במעמד אספקת המוצר.

2.9.  הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 1.   המוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר:

3.1.  החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם בתום לב נפלה טעות מהותית בתיאור המוצר, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששולם.

3.2. המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם הינם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר עשוי לכלולמי משלוח ע”י שליח, באשר נעשה שימוש באפשרות זו לבחירת המשתמש, שאז יבוצע חיוב נוסף נפרד ויכולו עליו כללי שירות המשלוחים.

3.3. כל מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ.

3.4. החברה תעדכן אם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן. בוצעה הזמנה ולאחר מכן הוברר כי המוצרים שהוזמנו כבר אזלו מהמלאי יודיע על כך האתר לצרכן תוך 10 ימי עסקים ויאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.

 1.   אופן ביצוע פעולת רכישה:

4.1.   הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתרי וי-קר.

4.2.   החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהזנת או ממתן פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. הרוכש מתבקש לבדוק היטב את פרטי ההזמנה טרם אישורה באתר.

4.3.   אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

4.4.   מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר זה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

 1.   ביטול עסקת הרכישה:

5.1.  זכותו של הרוכש עפ”י ס’ 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), לבטל בכתב את עסקת הרכישה (“מכר מרחוק”) על ידי הודעה בכתב למשרדי אקס-בלייד באמצעות “צור קשר” באתר זה או בפקס: 03-6411377 בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

5.2.  בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל משרדי החברה על פי תיאום מראש. למען הסר ספק, מוצר שנעשה בו שימוש לא יהא ניתן להחזרה מטעמי בריאות הציבור.

5.3. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה’ לחוק הגנת הצרכן.

5.4. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למשרדי החברה על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי למשרדי החברה על פי תיאום מראש. ככל שיבקש הרוכש כי החברה תוביל את המוצר המוחזר אליה, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות על ידי החברה.

5.5. זיכוי יבוצע רק במשרדי החברה על פי תיאום מראש, ובכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל והתנאים להלן.

5.6. זיכוי עבור החזרת מוצר יעשה על פי ערכו של המוצר ביום הקנייה. מוצר שנרכש באתר יתקבל עבורו זיכוי במזומן במשרדי אקס-בלייד על פי תאום מראש או בדרך של זיכוי חשבון כרטיס האשראי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5.7  בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (למעט במקרה של מוצר פגום), על הרוכש להחזיר את המוצר ככל הניתן באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם, קלקול ומבלי שנעשה בו שימוש מכל מין וסוג. החזרת המוצר לחברה תעשה בדואר על חשבונו של הרוכש.

5.8. ככלל, יש לשים לב כי החזר כספי על מוצר שנרכש בקופון או בתווי קנייה יהיה בהתאם לערך העסקה. כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון.

5.9  בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

5.10 כמו כן, במקרה של ביטול עסקה כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית החברה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

5.11  ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

 1.   אופן התשלום:

6.1.   חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי, בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

6.2.   ברכישת מוצר בשירות האוטומטי, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו בתדירות ובסכום שבחר שבחר הלקוח בעת הרכישה .על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

6.3.   כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. אלא אם כן צויין אחרת באתר, המחירים אינם כוללים הוצאות משלוח באמצעות שליחים או העברה לנקודת איסוף.

 1.   אחריות ושירות:

7.1.   האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על החברה בכפוף לתנאים המופיעים על דף המוצר המצורף אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

7.2.   החברה לא תהיה אחראית על הטיפול במוצר שהתבצע על ידי הלקוח.

7.3.   החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצעי באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.

7.4.   החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הרוכש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת הזמנה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.

7.5.   השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לגולש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו

7.6.   כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

 1.  אספקת/הובלות המוצרים:

8.1.  המוצרים יסופקו לרוכש על ידי אחת מהאפשרויות הבאות: שליח, העברה לנקודת איסף לבחירת הלקוח או איסוף עצמי.

8.2   החברה לא תישא בכל חבות שהיא בגין בשל מתן כתובת משלוח שגויה.

8.3   החברה תדאג לספק כל מוצר הנרכש על ידי מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל (בכפוף לאמור לעיל) שהוקלדה בעת הרכישה, תוך 14 ימי עסקים מהמועד בו אושרה עסקת ההזמנה ע”י חברת האשראי , אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

8.4   יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים בגורם שלישי, החברה תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד חברת המשלוחים.

8.5   החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

8.6.  החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

8.7.  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

8.8   זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בתקנון זה או באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

8.9   דמי המשלוח, אם קיימים בעסקה, יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר.

8.10 בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

8.11  החברה שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

 1. תנאים נוספים:

9.1.  במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר החברה, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

9.2. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

9.3. במידה שיתברר להחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.

9.4. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי העניין, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

9.5. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר והדפים המקוונים הכלולים בו, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם, וכן המסרונים שנשלחים במסגרת השירותים הסלולריים, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע המופיעים בהם, וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר, בדיוורים ובמסרונים כאמור (להלן: “התוכן”) הנם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן במלואו או בחלקו אלה ללא קבלת אישור החברה בכתב ומראש.

9.6. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

9.7. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת דוא”ל ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדוא”ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 2 ימי עסקים מיום שנמסרה למשלוח.

9.8. החברה אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.

 1. שירות לקוחות:

10.1.  ניתן לפנות לנציגי השירות של החברה באמצעות “צור קשר” שבאתר בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

 1.  פרטיות:

11.1.  החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

11.2. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.

11.3  החברה מתחייבת לשמור על פרטיות הרוכש. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד ולא יועברו על ידה לגורם אחר, למעט לצורך שיווק מחדש במבצעים בהם נשלחים לקוחות מטעם ארגוני הטבות, העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק לצורך ביצוע המשלוח. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

11.4  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים לצרכיה המנהליים, העסקיים, השיווקיים והמסחריים, לרבות לצורך לצורכי שיווק ופרסום של האתר, ניתוח ועריכת סטטיסטיקות ובלבד שלא יהיה באמור בכדי לזהות את המשתמש באופן אישי והכל בכפוף לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות באתר ולדין. משתמש שלא מעניין לאפשר העברה של נתוני גלישה לצד שלישי, יכול לחסום את האפשרות דרך הדפדפן.

11.5  החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים לצורך שליחת עדכונים שוטפים, הצעות לייעול השירות, מידע שיווקי ופרסומי ועוד, דרך דיוור ישיר, תוכן שיווקי ושיחות נציגים, זאת בכפוף לקבלת הסכמתו של המשתמש מראש ליצירת קשר כאמור. המשתמש יהיה רשאי לבטל את הסכמתו זו בכל עת באמצעות שליחת בקשה באמצעות הדוא”ל או באמצעות שינוי הגדרה באתר.

 1.  פורומים:

12.1 ככל שבאתר תתאפשר העלאת חומר ע”י לקוחות (כדוגמת פורומים), אזי יחולו הכללים הבאים: חל איסור על העלאת חומר או תגובות מכל סוג שהוא ואשר הינו מוגן בזכויות יוצרים , מהווים עדות או פותחים פתח לעבירה פלילית/אזרחית , מהווה משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או הינו חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה (ובכלל זה עירום כלשהו) ו/או מהווה גילויי גזענות ו/או פוגעים בצנעת הפרט ו/או מהווה הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או כל חומר שהוא המקים עילה לתביעה ו/או מפר הוראת דין לרבות אך לא להוציא חוק איסור לשון הרע , תשכ”ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ”א-1981 ו/או מהווה חומר תעמולה ו/או מהווים משום מסר פוליטי או מדיני.

ט.ל.ח.